Tuesday, January 1, 2013

อยู่ดีกินหวานวันปีใหม่

อยู่ดีกินหวานวันปีใหม่ข้า

ในปีพ.ศ. 2556 นี้ ข้าขอให้สูเจ้าทังหลายมีแต่ความดีใจ อยู่ดี กินดี หมานดี ทังปีคู่ยาม สิ่งอันได้เรียนได้รู้จากปีที่แล้วที่กลาย ก็ให้เป็นคำสอนของปีนี้ข้านา

-ชายอลิฟ

No comments:

Post a Comment