Tuesday, January 1, 2013

แปลเพลง What Makes You Beautiful - One Direction

Photograph: Brian Rasic/Rex Features

แปลคำร้องเป็นคำไทเก่า

[Verse 1]
[Liam]
เจ้าบ่หมั้นใจ,
บ่รู้เพื่ออันใด,
เจ้าทำให้คนพากันมองเมื่อย่างผ่านปากตู
บ่ต้องแต่งหน้าดอก
ปกปิดตัวดอก
เป็นที่เป็นอยู่ก็ดีอยู่แล้ว

[Bridge]
[Harry]
ทุกคนในห้องนี้มองเห็นได้
ทุกคนยกเว้นเจ้า

[Chorus]
[ทุกคน]
คนใคร่เหย เจ้าทำให้หล้าข้าแจ้งบ่เหมือนคนใด
การแกว่งผมเจ้าทำให้ข้าไหวใจ
แต่เมื่อเจ้ายิ้มไปยังพื้นดินก็บ่ยากที่จักรู้
เจ้าบ่รู้
โอ โอ
เจ้าบ่รู้ว่าเจ้างาม
หากแต่เจ้าเห็นที่ข้าเห็น
เจ้าจักเข้าใจเพื่ออันใดข้าใคร่เจ้ายิ่งนัก
บัดเดียวนี้ข้ามองเจ้าอยู่และข้าบ่อยากเชื่อ
เจ้าบ่รู้
โอ โอ
เจ้าบ่รู้ว่าเจ้างาม
โอ โอ
เจ้าบ่รู้ว่าอันใดทำให้เจ้างาม

[Verse 2]
[Zayn]
ดั่งนั้นไวเถิด
เจ้าเข้าใจผิดแล้ว
เพื่อทำให้เจ้าเห็น
ข้าทำเป็นคำร้อง
ข้าบ่รู้เพื่ออันใด
เจ้าต้องขี้อาย
และต้องหลบหน้าเมื่อข้ามองตา


[Bridge]
[Harry]

ทุกคนในห้องนี้มองเห็นได้
ทุกคนยกเว้นเจ้า


[Chorus]

[ทุกคน]
คนใคร่เหย เจ้าทำให้หล้าข้าแจ้งบ่เหมือนคนใด
การแกว่งผมเจ้าทำให้ข้าไหวใจ
แต่เมื่อเจ้ายิ้มไปยังพื้นดินก็บ่ยากที่จักรู้
เจ้าบ่รู้
โอ โอ
เจ้าบ่รู้ว่าเจ้างาม
หากแต่เจ้าเห็นที่ข้าเห็น
เจ้าจักเข้าใจเพื่ออันใดข้าใคร่เจ้ายิ่งนัก
บัดเดียวนี้ข้ามองเจ้าอยู่และข้าบ่อยากเชื่อ
เจ้าบ่รู้
โอ โอ
เจ้าบ่รู้ว่าเจ้างาม
โอ โอ
เจ้าบ่รู้ว่าอันใดทำให้เจ้างาม


นา นา นา นา นา นา  [x2]

[Middle 8]
[Harry]

คนใคร่เหย เจ้าทำให้หล้าข้าแจ้งบ่เหมือนคนใด
การแกว่งผมเจ้าทำให้ข้าไหวใจ
แต่เมื่อเจ้ายิ้มไปยังพื้นดินก็บ่ยากที่จักรู้


[ทุกคน]
เจ้าบ่รู้
โอ โอ
เจ้าบ่รู้ว่าเจ้างาม

[Chorus]
[ทุกคน]
คนใคร่เหย เจ้าทำให้หล้าข้าแจ้งบ่เหมือนคนใด
การแกว่งผมเจ้าทำให้ข้าไหวใจ
แต่เมื่อเจ้ายิ้มไปยังพื้นดินก็บ่ยากที่จักรู้
เจ้าบ่รู้
โอ โอ
เจ้าบ่รู้ว่าเจ้างาม ([Harry:] โอ),
Iหากแต่เจ้าเห็นที่ข้าเห็น
เจ้าจักเข้าใจเพื่ออันใดข้าใคร่เจ้ายิ่งนัก ([Harry:] อย่างยิ่งนัก),
บัดเดียวนี้ข้ามองเจ้าอยู่และข้าบ่อยากเชื่อ
เจ้าบ่รู้
โอ โอ
เจ้าบ่รู้ว่าเจ้างาม
โอ โอ
เจ้าบ่รู้ว่าอันใดทำให้เจ้างาม ([Harry:] งาม) ,
โอ โอ,

[Harry]
นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เจ้างาม


No comments:

Post a Comment